Nhà trường đã dự giờ các hoạt động giáo dục đầu năm nhằm đánh giá chất lượng dạy và học để có phương pháp điều chỉnh cho phù hợp. Đa số các hoạt động có sự đầu tư, sáng tạo, mục đích yêu cầu phù hợp với trẻ, trẻ ngoan, chú ý vâng lời và tích cực tham gia vào các hoạt động ./.

 

Nhãn


 

Nhãn