Trường tổ chức tập huấn bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên ngày 14/1/2021 sau khi lớp cốt cán được trường CĐSP Trung Ương Nha Trang tập huấn. Nội dung tập huấn: lập kế hoạch giáo dục cho trẻ ở nhóm, lớp trong các cơ sở GDMN và Sinh hoạt chuyên môn ở cơ sở GDMN. Báo cáo viên: Cô Phùng Thị Thanh Thủy- Tổ phó chuyên môn 5-6 tuổi